پنجمین کنفرانس فناوري موج ميليمتري و تراهرتز، توسط قطب علمي سيستمهاي مخابرات راديوئي فرکانس بالا دانشگاه صنعتي اميرکبير و قطب علمي سيستمهاي الکترومغناطيسي کاربردي دانشگاه تهران در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار مي شود.

هدف از برگزاري اين کنفرانس، گسترش دانش فني در شناخت و به کار گيري فناوري موج ميليمتري و تراهرتز، تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي تحقيقاتي مرتبط است. از کليه پژوهشگران، متخصصين و صاحبنظران دعوت مي شود مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي کنفرانس به دبيرخانه ارسال فرمايند. در اين کنفرانس علاوه بر مقالات پژوهشي بديع، برنامه هاي جنبي شامل ميزگرد و كارگاه هاي آموزشي توسط متخصصين و صاحبنظران ارائه خواهد شد.

اخبار