فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس فناوري موج ميليمتري و تراهرتز، توسط قطب علمي سيستمهاي مخابرات راديوئي فرکانس بالا دانشگاه صنعتي اميرکبير و قطب علمي سيستمهاي الکترومغناطيسي کاربردي دانشگاه تهران در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار مي شود.

هدف از برگزاري اين کنفرانس، گسترش دانش فني در شناخت و به کار گيري فناوري موج ميليمتري و تراهرتز، تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي تحقيقاتي مرتبط است. از کليه پژوهشگران، متخصصين و صاحبنظران دعوت مي شود مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي کنفرانس به دبيرخانه ارسال فرمايند. در اين کنفرانس علاوه بر مقالات پژوهشي بديع، برنامه هاي جنبي شامل ميزگرد و كارگاه هاي آموزشي توسط متخصصين و صاحبنظران ارائه خواهد شد.
فراخوان مقاله به فرمت PDF
زمينه های موضوعی مرتبط با فناوری موج ميليمتری و تراهرتز مورد نظر کنفرانس هستند.

سرفصل ها

تاریخ های ويژه

نکات مهم

  1. ۱- پيشنهاد تشکيل جلسات تخصصي و ميزگردهاي تخصصي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس از طرف صاحبنظران قابل بررسي است. از متخصصين و صاحبنظران دعوت مي شود پيشنهاد خود را تا تاريخ 12 آبانماه 97 جهت بررسي ارائه کنند.
  2. ۲- مقالات بايد در برگيرنده يافته هاي نوين پيرامون زمينه هاي موضوعي کنفرانس بوده و قبلا″ منتشر يا به کنفرانس ديگري ارسال نشده باشند.
  3. ۳- مقالات بايد شامل عنوان مقاله، نام مولف يا مولفين، نام موسسه متبوع، نشاني کامل و پست الکترونيکي باشند.
  4. ۴- نحوه نگارش و ارسال مقالات از طريق پايگاه اينترنتي کنفرانس قابل دسترس است.
  5. ۵- ارسال مقالات تنها از طريق پايگاه اينترنتی کنفرانس امکان پذير است.
  6. ۶- مقالات ارسالي به زبان انگليسي مورد بررسي قرارخواهند گرفت.
  7. ۷- مقالات برگزيده براي داوري مجدد جهت چاپ به مجلات معتبر (http://journal.itrc.ac.ir/) IJICTR و AJEE (http://eej.aut.ac.ir) ارسال خواهند شد.
  8. ۸- تنها مقالات ارائه شده در زمان کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ خواهند شد.
  9. ٩- مقالات ارایه شده که بر اساس استانداردهای IEEE تهیه شده باشند برای نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی IEEE Xplore مورد بررسی قرار خواهند گرفت.