سومین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دی ماه ۱۳۹۳ توسط قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیوئی فرکانس بالا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران در دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

هدف گسترش دانش فنی در شناخت و بکار گیری فناوری موج میلیمتری و تراهرتز، تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی مرتبط است. از کلیه پژوهشگران، متخصصین و صاحبنظران دعوت می شود مقالات خود را در زمینه های موضوعی کنفرانس به دبیرخانه ارسال فرمایند. در این کنفرانس علاوه بر مقالات پژوهشی بدیع، برنامه های جنبی شامل میزگرد و كارگاه های آموزشی توسط متخصصین و صاحبنظران ارائه خواهد شد.

اخبار